Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Gastronenterologie-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Podmínky použití

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 02.05. 2023

Vítejte na internetových stránkách www.gitonline.cz (dále jen „internetové stránky“).

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 140 58 987, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 359748 (dále jen „společnost”).

Cílem internetových stránek je obecná konzultace týkající se léčby pacientů s gastroenterologickým onemocněním, za účelem poskytnutí nezávazné informace (názoru) kolegia lékařů bez vztahu k indikaci léčby a konkrétnímu pacientovi. Internetové stránky nejsou určeny ani doporučovány jako náhrada odborného lékařského poradenství. Internetové stránky jsou určeny striktně pouze pro odborníky – lékaře, oprávněné předepisovat humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Užíváním internetových stránek jejich uživatelé berou na vědomí, že internetové stránky jsou určeny užší skupině odborníků a že se s tímto vymezením odborníka pro účely užívání těchto internetových stránek seznámili.

Předmětem internetových stránek není podpora spotřeby humánních léčivých přípravků či zdravotnických prostředků. V případě, že bude na internetových stránkách uváděna reklama, pak je označena jako reklamní sdělení a publikována výhradně v části internetových stránek označené jako „Partnerská sdělení“.

Ve všech případech zveřejněných informací se jedná o osobní názory konkrétních lékařů poskytujících nezávazné konzultace prostřednictvím internetových stránek. Internetové stránky neslouží k poskytování zdravotních služeb a společnost není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách.

Souhlas s právním upozorněním a jeho změnami

Přístupem na internetové stránky a jejich užíváním potvrzujete, že jste si přečetl/a Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a Zásady práce s cookies a že s nimi souhlasíte. Internetové stránky, jejich obsah a dokumenty zmíněné v předchozí větě mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku jejich uveřejnění. Každý uživatel je povinen používat internetové stránky v souladu s těmito pokyny a Podmínkami použití (viz níže).

Dostupnost internetových stránek

Internetové stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly právní předpisy Evropské unie, a jsou určeny pro použití pouze pro obyvatele Evropské unie. Pro některé osoby nebo v některých zemích mimo Evropskou unii může být přístup na internetové stránky nezákonný. Pokud k internetovým stránkám přistupujete z území mimo Evropskou unii, činíte tak na vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Autorské právo a ochranné známky

Internetové stránky a jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti a jsou chráněny právními předpisy týkajícími se práva autorského. Informace, včetně textu, obrázků, audio a video souborů, si na internetových stránkách můžete prohlížet a můžete si je stahovat pro své vlastní nekomerční použití. Žádné úpravy nebo další rozmnožování internetových stránek a jejich obsahu nejsou dovoleny. Je zakázáno distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat nebo opětovně vyvěšovat tyto internetové stránky nebo jejich obsah. Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a obchodní úpravy uvedené na těchto internetových stránkách jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Jakékoli využití výše uvedeného bez předchozího písemného oprávnění společnosti je zakázáno.

Upozornění na záruky

INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU”. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU A JEJICH PŘÍPADNÉHO NEOMEZOVÁNÍ A POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY, WORMY ANI JINÉ KÓDY, KTERÉ BY MOHLY MÍT ŠKODLIVÉ NEBO DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI.

SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ NEBO HOSTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU, NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM A/NEBO JEJICH OBSAHU, JEJICH UŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI UŽÍVAT, SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ NEBO JAKOUKOLI JEJICH CHYBU NEBO OPOMENUTÍ.

Rozhodné právo

Veškeré případné nároky týkající se internetových stránek a jejich obsahu se řídí právním řádem České republiky. Používáním internetových stránek souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Odkazy na jiné webové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat reference nebo odkazy na jiné stránky, které nemá společnost pod kontrolou a na něž se nevztahuje toto právní upozornění. Tyto reference a/nebo odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši orientaci a společnost neodpovídá za případné škody nebo újmy vyplývající z těchto stránek nebo referencí či odkazů na ně.

Odkazy na internetové stránky

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je zakázáno provádět rámování těchto internetových stránek nebo jejich obsahu, vytvářet hluboké odkazy, zrcadlení (mirroring) nebo opakovaně vysílat tyto internetové stránky nebo jejich obsah, ani z nich citovat nebo je použít na webové stránce třetí strany.

„Pokyny pro použití“

Používání těchto stránek je možné pouze po potvrzení odbornosti zaškrtnutím pole: „Potvrzuji, že jsem lékařem“, což znamená, že výslovně prohlašujete a potvrzujete, že jste lékařem, oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Dotazy

Dotazy je možné vkládat prostřednictvím odkazu („Vložte dotaz“, dostupném zde).

Dotazy musí vždy obsahovat:

anamnézu

diagnózu či dotaz na diagnózu

vyšetření, průběh dosavadní léčby

předchozí léčbu

dotaz pro kolegium

Dotazy nesmí obsahovat:

žádné osobní údaje třetích osob,

osobní údaje uživatele (tazatele) nad rámec účelu dotazu, resp. odpovědi na dotaz,

hanlivé, urážlivé výrazy či jiná sdělení v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

Podmínka pro zadání dotazu:

Dotazy musí obsahovat pracoviště uživatele, jeho jméno a příjmení, diagnózu (zařazení dotazu) a jeho e-mail. Dotazy také mohou obsahovat uvedení konkrétního názvu léčivého přípravku. Více informací o zpracování osobních údajů, zadaných při pokládání dotazu, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném zde.

Úprava dotazu

Dotazy vkládané na internetové stránky nebudou po zveřejnění obsahovat žádné osobní údaje. V případě, že dotaz není anonymní, pak si provozovatel internetových stránek, vyhrazuje právo dotaz anonymizovat a publikovat pouze text neobsahující osobní údaje.

Provozovatel je oprávněn dotaz v případě potřeby upravit/zkrátit. Provozovatel je rovněž oprávněn bez dalšího upozornění dotaz odstranit. Na zveřejnění dotazu a na odpověď na dotaz není právní nárok. Dotazy je možné po vložení upravit pouze pokud toto odsouhlasí provozovatel internetových stránek.

Odpověď na dotaz

Provozovatel si vyhrazuje právo dotaz i bez uvedení důvodu neuveřejnit. Provozovatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu na dotaz nezajistit odpověď. Odpověď bude uveřejněna v příslušné záložce na www.gitonline.cz spolu s anonymizovaným dotazem. Společnost neodpovídá za správnost odpovědi na konkrétní dotaz. Odpověď vyjadřuje pouze odborný názor lékařů z kolegia a nezbavuje tazatele povinnosti postupovat při léčbě pacienta v souladu s právními předpisy a etickými normami.

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek týkajících se podmínek použití internetových stránek, přihlášením či vkládáním dotazů nás prosím kontaktujte na adrese: info@gitonline.cz

Licence ke zveřejnění a užití dotazu

V souvislosti se zveřejněním dotazu může vzniknout autorské dílo ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), nebo jiný právně chráněný nehmotný statek (článek a jakékoli zaslané dílo dále jen společně jako „dílo“). Uživatel zasláním takového díla provozovateli uděluje nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn dílo využívat (vč. všech jeho částí, a to i separátně) ke všem známým způsobům užití, zejména ke zveřejnění na webu, komunikačních kanálech, sociálních sítích či jiných materiálech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům provozovatele ve smyslu šíření a použití těchto děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní a časový). Provozovatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, užití částí díla, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas autora (uživatele), má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla Provozovateli. Provozovatel je oprávněn tuto licenci převádět (popř. udělovat podlicenci) na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Uživatel popsaným odesláním/zveřejněním díla výslovně prohlašuje, že je autorem díla, a jako takový je oprávněn uvedené souhlasy udělit a že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob uvedených či zobrazených v předmětném díle, práva vlastníků věcí či ochranných známek vyobrazených či zmíněných v díle atd. Veškeré nutné souhlasy související s dílem musí uživatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že se prokáže opak, odpovídá uživatel v plném rozsahu za veškeré majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v této souvislosti provozovateli a zavazuje se tyto neprodleně v plném rozsahu nahradit/odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla provozovateli anebo jiné osobě jakákoliv majetková či nemajetková újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), je uživatel povinen ji v plném rozsahu nahradit/odčinit. Ve výše uvedeném případě je provozovatel oprávněn zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

 

Nejnovější případy

Dobrý den, prosím o Váš názor na následující kazuistiku - muž *1963, dosud zdráv, bez komorbidit, vyš. prvně jaro 2023 pro nespecifické pocity únavy, nočního pocení, vertiga, dále bolesti břicha a průjmy. Hospit. úvodem na neurologii, CT mozku negat....

Pacientka J.D. léčena dlouhodobě pro bolesti v zádech při velkém pracovním vytížení. Pracovala asi 10 hodin denně v zemědělství, nyní stáří 50 roků. Při dlouhodobém léčení antirevmatikem Brufen 400 došlo k trvalému poškození částečně žaludku, částečn...

Prosím o Váš názor a doporučení: Jako "tlakové boule" své potíže označila přímo pacientka. Při kontrole v GEA je nikdy neměla, proto jsem ji požádal o zaslání fotografií, až se zase objeví. Vznik těchto "boulí" udává v souvislosti s mírným tlakem na...